Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 26 lutego 2021 r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 26 lutego 2021 r. – druk WNIOSEK;

Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  druk zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły w formie skanu  lub wrzucić w opisanej kopercie do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych od frontu szkoły.

Wzory druku  „ZGŁOSZENIA” (dziecko z obwodu) i „WNIOSKU” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w szkole (przy wejściu od dziedzińca szkoły)  oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz dyrektor szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

Pobierz  – ZGŁOSZENIE-rekrutacja-SP9-2021-2022  (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły)
Pobierz  – WNIOSEK-rekrutacja-SP9-2021-2022  (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
Pobierz  – Zarządzenie Nr 11/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z 18 stycznia 2021 r.
Pobierz  – Uchwała Nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach
Pobierz  – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SP9