Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 25 lutego 2022 r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 25 lutego 2022 r. – druk WNIOSEK.

Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  druk zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły w formie skanu  lub wrzucić w opisanej kopercie do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych od frontu szkoły.

Terminarz rekrutacji / harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 28 stycznia 2022 r. – w załączeniu poniżej.

Wzory druku  „ZGŁOSZENIA” (dziecko z obwodu) i „WNIOSKU” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w szkole (przy wejściu od dziedzińca szkoły)  oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz Dyrektor szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl