Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze stołówki szkolnej. Każdego dnia przygotowujemy dwudaniowy obiad w szkolnej kuchni zgodnie z jadłospisem.

Informacja dla rodziców uczniów korzystających z obiadów.

  • W szkole obowiązuje REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – do pobrania poniżej.
  • Zgłoszenie dziecka na obiady dokonuje rodzic/prawny opiekun poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – do pobrania poniżej.
  • Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z INFORMACJĄ O ALERGENACH I PRODUKTACH POWODUJĄCYCH NIETOLERANCJE POKARMOWE – do pobrania poniżej.
  • Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności dziecka intendentowi szkoły najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu telefonicznie pod numerem tel. 42 213 05 69 lub poprzez e-mail: r.paluszynska@sp9pabianice.pl
  • W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje stawka za obiad w wysokości 5,00 zł.
  • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są uiszczać opłaty regularnie za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.
  • Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej można dokonywać na konto bankowe: 98 1560 0013 2968 0009 1000 0003 podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
  • Opłaty za posiłki u intendenta szkoły może dokonywać uczeń osobiście.
  • Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do rezygnacji z korzystania przez dziecko z obiadów w stołówce szkolnej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej na druku dostępnym poniżej w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Intendent – p. Renata Pałuszyńska
Kontakt:
tel. 42 213 05 69
e-mail: r.paluszynska@sp9pabianice.pl

Do pobrania: